İstanbul Ticaret Borsası

                       

 • DUYURULAR
 • MADDE MADDE TAM KAPANMA DESTEKLERİ
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  Tarih: 30.04.2021

  Konu: Madde Madde Tam Kapanma Destekleri

  Açıklama: 29 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destekler madde madde aşağıda belirtilmiştir.

   

  1. Çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulması

  30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 25.03.2007 tarih ve 7626 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici üçüncü maddede yer alan;

  a) İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1.6.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

  b) 30.4.2021 ile 31.05.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz; ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

  c) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

  Hükümleri ile çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulması sağlanmıştır.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf

  2. İş Akdinin Feshedilememesi

  30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/5/2021 tarihinden itibaren 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir. Böylece;

  “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.”

  “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.” maddelerinin geçerliliği 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf

  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

  3. Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması

  23 Nisan 2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki karar yürürlüğe konularak, kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210423-13.pdf

  4. Doğrudan Hibe ve Kira Destekleri

  30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar yürürlüğe konularak söz konusu kararın 3’üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “3ay” ibareleri “4 ay” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece;

  “Doğrudan hibe desteği olarak 1000 TL verilmesine”

  “İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında destekten yararlananlardan işyeri kira olanları ödenen büyükşehirlerde aylık 750 TL ve diğer illerde aylık 500 TL olan kira desteği verilmesine” ilişkin maddelerin süreleri 3 aydan 4 aya çıkarılmıştır.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-14.pdf

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-23.pdf

  5. Halkbank Kredi Geri Ödemelerinin Ertelenmesi

  3 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan ve 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde vadesi dolacak kredi geri ödemeleri için 6 aylık erteleme imkânı getirildi.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210204-10.pdf

  6. 5 Milyar Bütçeli KOSGEB Hızlı Destek Programı

  Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilecek programa, teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz (Startup) şirketler de başvurabilecekler.

  Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

  Detaylar;

  https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7800/pandemiden-etkilenen-isletmelere-5-milyar-tl

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin DİTAP Projesi Hakkındaki Sunumu