İstanbul Ticaret Borsası

               

 • İSTİB
 • Elektronik Pazar Projesi
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

  İSTİB ELEKTRONİK PAZAR PROJESİ

   

  Dünyada ve ülkemizde, değişen ticaret anlayışına, internet kullanımının artışına paralel olarak, elektronik ticaret pazarının son on yılda kaydettiği hızlı büyüme, azımsanamayacak boyutlara ulaşmıştır. 
   
  Elektronik ticaret, kullanıcılara sağladığı hız, geniş portföy ve işlem kolaylıkları ile klasik alışkanlıklar ile yapılan ticaretin önüne geçmeye başlamıştır. 
   
  Öyle ki; şu anda dünyada gerçekleştirilen ticaretin büyüklüğünün, AT Kearney danışmanlık şirketi tarafından açıklanan Küresel Perakende E-Ticaret Endeksi rakamlarına göre 800 Milyar Dolar olduğu ve elektronik ticaretin 2014 yılında bir önceki yıla göre %20 düzeyinde artış gösterdiği belirtilmektedir. 
  Haziran 2015’de TÜBİSAD ve Deloitte işbirliği ile yayınlanan “ Türkiye’de E-Ticaret 2014 Pazar Büyüklüğü” raporunda, 2014 yılında Türkiye E-Ticaret hacminin 18,9 Milyar TL. olduğu belirtiliyor. Online pazar yerlerinde ise 2,7 Milyar TL. büyüklüğünde ticaret yapıldığı ortaya konuluyor.
  Dünyada gerçekleşen E-Ticaretten en büyük payı %12,2 ile İngiltere alırken, Türkiye %1,6 ile oldukça gerilerde yer alıyor. 
   
  İstanbul Ticaret Borsası, üyelerinin, bu yeni E-Ticaret dünyasında yer edinebilmelerini sağlayacak bir projeye imza atıyor.
   
  Gelişen ve değişen ticari sürece uygun olarak, İstanbul Ticaret Borsası da hizmet anlayışını, çağa uygun bir vizyon ile geliştirmektedir. Yaşamakta olduğumuz elektronik çağda, küresel bilgi ve ticaret ağının bir parçası olunamaması durumunda, yarış dışı kalınacağının bilincinde olan İstanbul Ticaret Borsası, üyelerinin, bu yeni elektronik ticaret dünyasında yer edinebilmelerini sağlayacak bir projeye imza atıyor.
   
  Özellikle Türkiye’deki istihdamın %78’ini oluşturan KOBİ’lerin rekabet avantajı kazanması, toplu alım gücünün iyi fiyatlara dönüşebilmesi açısından B2B E-Ticareti önemli ve geliştirilmesi gereken bir alan olarak gören İstanbul Ticaret Borsası, bu işletmelerin internet sayesinde, ürün ve hizmetlerinde geniş kitlelere hızla ulaşıp ölçeklenebileceğini öngörüyor.
  Dünyada örnekleri nadir olan, ülkemizde ise işlevsel bir örneği bulunmayan projede,  elektronik ortamda alıcı ile satıcının buluşabilmesine, borsacılık faaliyetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine olanak verecek bir çalışma hedeflenmektedir.
  E-Pazar ile İstanbul Ticaret Borsası üyeleri, kuralları belirlenmiş, güvenli, çağın gerekleri doğrultusunda hızlı ve kolay işlem yapılabilen bir Elektronik Pazara kavuşmuş olacaklardır. Söz konusu proje “İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmeye layık görülmüştür.
   
  E-Pazar’ın KOBİ’lere sağlayacağı avantajlar
   
  E-Pazar, ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, hem ülke çapında, hem de uluslararası platformda rekabetçi olabilmesine katkı sağlanması bekleniyor. 
   
  KOBİ’lerin, Türkiye ve yurtdışına yönelik olarak e-Pazar ile tanışması sayesinde;
   
  • Ekonomik büyüme sağlanması,
  • Ülkemizin uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma taşınması,
  • İstihdamın artması,
  • Ürün ve hizmetlerin daha düşük maliyetlere, daha büyük kitlelere tanıtılabilmesi,
  • Hammadde ve hizmet alımı konusunda, farklı tedarikçilere kolay ulaşılabilmesi,
  • Daha kolay ve düşük maliyete fiyat karşılaştırması gerçekleştirilebilmesi,
  • Alım ve ödeme sürecini daha kısa bir sürede tamamlayabilmesi, öngörülmektedir.
  Bu doğrultuda, hem büyüme potansiyelini artırmak, hem de işletme maliyetlerini düşürmek adına e-pazar, KOBİ’ler için büyük önem taşımaktadır.
   
  E-Ticaret sektörünün geliştirilmesi ile hem B2C, hem de B2B firmaların İnternet’in olanaklarını kullanarak, yeni pazarlara açılması ve yeni müşteriler elde etmesi olanaklarının yaratılması, Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında bulunan 500 milyar dolar ihracat düzeyine ulaşılması hedefinin gerçekleştirmesi doğrultusunda, oldukça somut katkılar sağlayacaktır. E-Pazar Projesi bu sürecin önemli parçası olarak yerini alacaktır.
   
  Türkiye’nin 2023 vizyonunda belirlenen hedefler arasında, e-ticaretin en çok fayda sağlayacağı düşünülen alanlar şunlardır:
  • E-Ticaret, kayıt dışı ekonominin azalmasına katkıda bulunacak,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttıracak ve yeni pazarlara açılmalarını kolaylaştıracak,
  • İşletmelerin ortak Ar-Ge, tedarik ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmesine vesile olacak,
  • Türkiye’nin bilgi teknolojileri sektöründe, yazılım ve hizmetler alanında bölgesel bir oyuncu olarak konumlanmasında itici güçlerinden biri olacak,
  • Bölgesel farklılıkların giderilmesine katkıda bulunacaktır.
  2016 yılında faaliyete geçecek olan proje aynı zamanda, Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde konumlandırılmıştır.
  E-Pazar projesinin; lojistik, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi etkileşimde bulunduğu ve hizmet aldığı sektörleri geliştirirken, toplumun dezavantajlı kesimlerine yeni imkânlar sunmayı, ürünlerin yurtdışı tanıtımını daha kolay, hızlı ve düşük maliyetle sağlarken, şirketlerin ihraç potansiyelini artırmakta, ihraç pazarlarını genişletmekte, satın alma tercihlerini artırarak girdi maliyetlerini düşürmesi beklenmektedir.
   
  Bu projenin, ekonomide kayıt dışılığın azalması ve rekabet gücünün artmasının yanı sıra yaratacağı yeni iş kolları ve uzmanlıklar sayesinde ilgili sektörlere dinamizm kazandıracak ve yeni istihdam alanları yaratacak, bölgesel gelişimin sağlanmasına, eğitime ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 
   
  İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz “Ticareti kolaylaştırıp; aynı zamanda hızlandırmalıyız”
   
  İSTİB Elektronik Pazar Projesi, bizim için her zaman öncelikli ele aldığımız konulardan biri olmuştur. Ülkemizde borsacılık uygulamalarında, şu anki hali ile faydalı örnekler görebilmekle birlikte, genel olarak geliştirilmesi ve yenilenmesi gereken bir yapı ile karşı karşıya bulunmaktayız.
  Alıcı ve satıcının kuralları olan, güven telkin eden, hızlı ve derinlikli bir pazarda işlem yapabilmesini temin edebilmek için ticarette teknoloji kullanımının yaygınlığını göz önüne almak zorundayız. Dünyada elektronik ortamda yapılan ticarette hızla artan bir büyüme söz konusu iken bu sürecin bir parçası olabilmemiz gerekiyor. 
  Elektronik ortamda ticaret birçok avantajı bir arada barındırıyor. Her şeyden önce; bir işletme için en önemli konuların başında bulunan maliyet konusunda, yapılan işlemin niteliğine de bağlı olarak düşüş yaşanıyor. Bilgi, çok daha hızlı ve karşılaştırmalı olarak ulaşılabilir hale geliyor. Ürün cinsi, kalitesi ve fiyatı konusunda birçok alternatif arasında karşılaştırma yaparak, oldukça kısa sürede bilgi edinilmesini sağlıyor. Ürün teslimi, para ödeme gibi konularda standartlar oluştuğu için hızlı ve güvenli seçenekler sağlıyor. Bürokratik işlemlerin tek tuşla ve oldukça hızlı bir şekilde yapılması sağlanabiliyor. Bilgi ve istatistiklerden yararlanma konusunda önemli avantajlar sağlıyor. 
  Dünya artık ticareti bu platforma taşıyor. Bunu doğru bir şekilde gerçekleştirerek, ticareti kolaylaştırıp, hızlandırmamız gerekiyor. Umuyorum ki, İSTİB E-Pazar projesi bu konuda ülkemize önemli bir destek sağlayacaktır.  
   
  Proje Koordinatörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Melike Ertekin “ İSTİB markası, güven sorununu ortadan kaldıracaktır” 
   
  Teknolojinin küreselleşmesi ile teknolojiye yapılan yatırımların artması şüphesiz iş dünyasını da pozitif yönde etkilemiştir. Ülkemize baktığımızda ise, E-Ticaret pazarı henüz istenilen seviyelere ulaşmamıştır. 
  İnternet Live Stats 2014 verilerine göre, Dünyadaki internet kullanımı ülkelerin payı açısından değerlendirildiğinde; Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin zirvede yer aldığı listede ülkemiz 35 milyon civarında internet kullanıcısıyla 18’inci sırada yer almaktadır. 
  Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre ise, 35 milyon kullanıcıdan E-Ticaret yapanların sayısı, 12 milyonu aşmıştır. Satışlarını klasik yöntem ile gerçekleştiren firmalar bir an önce E-Ticarette yerlerini alabilmek için çalışmalarını başlatmış ve yatırım planlarında teknolojiye düşen payı arttırmışlardır.  
  İstanbul Ticaret Borsasının yürüttüğü Elektronik Pazar Projesi, üyelerimize elektronik ortamda da güvenilir ticaret yapılabileceğini gösterecek önemli bir fırsattır.
  İSTİB, E-Ticarete ilgi ve alakanın giderek arttığı bu dönemde, üyelerine bir yandan Elektronik Borsacılık imkânı sağlarken, diğer taraftan da E-Ticarette en büyük kaygı unsuru olan “Güven“ sorununu İSTİB markasıyla ortadan kaldırma amacını taşımaktadır. 
  İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, “Yenilikçi İstanbul Programı” kapsamında desteğe layık görülen ve 01.09.2015 tarihinde başlatılan E-Pazar Projesi, alıcı ile satıcıyı güvenilir bir ortamda buluşturan, maliyetleri doğrudan etkileyerek ticaretin hızını arttıran, ürün, fiyat ve kalite gibi majör konularda karşılaştırma fırsatı sunan bir platform olacaktır. Bu sayede İSTİB Üyeleri, elektronik ortamda alım satım işlemlerini güven kaygısı yaşamadan gerçekleştirebileceklerdir. İSTİB, Elektronik Pazar Projesi ile Ülkemize, İstanbul’a, Üyelerimize ve Borsamıza katma değer yaratarak, fayda sağlayacak ve E-Ticaret işlem hacminin artmasında önemli bir rol üstlenecektir.
   
  Ülke Bazında İnternet Kullanıcı Sayıları - 2014
  Sıralama Ülke İnternet Kullanıcısı Toplam Ülke Nüfusu Dünya Nüfusunda Ülke Nüfuslarının Oranı Dünya İnternet Kullanımında Ülkelerin Payı
  1 Çin 641,601,070 1,393,783,836 19.24% 21.97%
  2 A.B.D. 279,834,232 322,583,006 4.45% 9.58%
  3 Hindistan 243,198,922 1,267,401,849 17.50% 8.33%
  4 Japonya 109,252,912 126,999,808 1.75% 3.74%
  5 Brezilya 107,822,831 202,033,670 2.79% 3.69%
  6 Rusya 84,437,793 142,467,651 1.97% 2.89%
  7 Almanya 71,727,551 82,652,256 1.14% 2.46%
  8 Nijerya 67,101,452 178,516,904 2.46% 2.30%
  9 Birleşik Krallık 57,075,826 63,489,234 0.88% 1.95%
  10 Fransa 55,429,382 64,641,279 0.89% 1.90%
  11 Meksika 50,923,060 123,799,215 1.71% 1.74%
  12 Güney Kore 45,314,248 49,512,026 0.68% 1.55%
  13 Endonezya 42,258,824 252,812,245 3.49% 1.45%
  14 Mısır 40,311,562 83,386,739 1.15% 1.38%
  15 Vietnam 39,772,424 92,547,959 1.28% 1.36%
  16 Filipinler 39,470,845 100,096,496 1.38% 1.35%
  17 İtalya 36,593,969 61,070,224 0.84% 1.25%
  18 Türkiye 35,358,888 75,837,020 1.05% 1.21%
  19 İspanya 35,010,273 47,066,402 0.65% 1.20%
  20 Kanada 33,000,381 35,524,732 0.49% 1.13%
  21 Polonya 25,666,238 38,220,543 0.53% 0.88%
  22 Kolombiya 25,660,725 48,929,706 0.68% 0.88%
  23 Arjantin 24,973,660 41,803,125 0.58% 0.86%
  24 Güney Afrika 24,909,854 53,139,528 0.73% 0.85%
  25 İran 22,200,708 78,470,222 1.08% 0.76%
   
Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?